Tag: international dog day

International dog day 2023: ಇತಿಹಾಸ  ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ನಿಮಗಾಗಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವರೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು International dog day ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಚಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ International…