ಬರ ಪರಿಹಾರ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಗೂ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆಯೇ?

 

Parihara

By Raju

One thought on “ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಧಿಕೃತ ಸಂದೇಶ: ನಿಮಗೂ ಬಂದಿದೆಯಾ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *